SPORDIKOOLI PÕHIKIRI

KINNITATUD

Juhatuse 29.05.2009 otsus nr.11

_______________________________

Rait Rodi, juhatuse esimees

 

EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI SPORDIKOOL

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikool (edaspidi Spordikool) on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi (edaspidi Spordiklubi) huvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat spordialast huviharidust.  

1.2. Spordikool on asutatud Spordiklubi juhatuse otsusega.

1.3. Spordikooli põhikirja kinnitab Spordiklubi juhatus ja see jõustub vastavalt Erakooliseadusele.

1.4. Spordikooli asukoht on Tartu linn.

1.5. Spordikoolis on õppe- ja asjaajamiskeeleks eesti keel.

1.6. Spordikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Erakooliseadusest, Spordiklubi põhikirjast, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

II SPORDIKOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Spordikooli tegevuse eesmärgid on:

2.1.1. pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks;

2.1.2. võimaldada lastele ja noortele saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis;

2.1.3. arendada lastes ja noortes soovi tegutseda spordivõistluste ja –ürituste organisaatoritena ja spordikohtunikena;

2.1.4. kasvatada tulevasi sporditreenereid.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks Spordikool:

2.2.1. loob lastele ja noortele tingimused valitud spordialaga tegelemiseks Eesti ariduse Infosüsteemis Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekava alusel;

2.2.2. organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist spordiõpet;

2.2.3. võimaldab andekatel noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi;

2.2.4. korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob tingimusi osalemiseks üle-eestilises ja rahvusvahelises võistlussüsteemis;

2.2.5. õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest ning annab edasi praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks, võistluste läbiviimiseks ning spordikohtunikuna tegutsemiseks.

III SPORDIKOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

3.1. Spordikooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud Spordikooli õppekava(d).

3.2. Õppeaasta Spordikoolis algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.

3.3. Õppe- ja kasvatustöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt Spordikooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras.

3.4. Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid:

3.4.1. rühma õppe-, treening- ja teoreetilised tunnid;

3.4.2. individuaaltreeningud;

3.4.3. osavõtt võistlustest, õppe-treeningkogunemistest ja spordilaagritest;

3.4.4. spordikohtuniku ja -juhendaja praktika.

3.5. Spordikooli õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kolmes järjestikuses ja erineva õppetsükliga spordimeisterlikkuse astmes:

            • AE - algettevalmistuse aste;

            • ÕT – õppetreeningaste;

            • M - meisterlikkuse aste.

3.6. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse astmest teise toimub vastavalt õppekavale.

3.7. Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on väärtushinnangute kujundamine „fair play” reegleid silmas pidades ja sportlike eluviiside järgimine.

3.8. Spordikooli õppekavade muudatused kinnitab Spordiklubi juhatus Spordikooli  direktori algatusel. Spordikooli direktor kaasab õppekavade muutmisse treener-pedagoogide ning lastevanemate esindajad.

IV SPORDIKOOLI VASTUVÕTMISE, LÕPETAMISE JA VÄLJA ARVAMISE

KORD

4.1. Spordikooli õpilasteks võetakse lapsed ja noored vanuses 6-19 eluaastat, kellel on tahet ja eeldusi tegelemiseks vastava spordialaga.

4.2. Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt Spordikooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku Spordikooli astumise avalduse täitmise alusel.

4.3. Spordikool sõlmib õpilase või tema seadusliku esindajaga lepingu õppekavaga kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud Erakooliseaduse § 17 punktis 4.

4.4. Spordikooli lõpetajaks on õpilane, kes on spordikoolis treeninud õppe-treeningastmes või meisterlikkuse astmes vähemalt kolm aastat ja täitnud õppekavas kinnitatud lõpetamiseks kehtestatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste normatiivid. Spordikooli lõpetajale väljastatakse tunnistus.

4.5. Kui Spordikooli õpilane rikub süstemaatiliselt Spordikooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata, võidakse ta Spordikooli õpilaste nimekirjast välja arvata.

4.6. Õpilase võib välja arvata Spordikoolist lapsevanema (hooldaja) soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse kahe nädalase etteteatamise tähtajaga.

 4.7. Õpilase vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse Spordikooli direktori korraldusega.

V SPORDIKOOLI ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Spordikooli õpilastel on õigus:

5.1.1. tutvuda Spordikooli õppekava(de)ga ja õppe- ja treeningtöö korraldusega;

5.1.2. saada informatsiooni Spordikooli õpilaste võistlustegevuse ja teiste spordiürituste kohta;

5.1.3. kasutada treeningtöös ja võistlustel Spordikooli inventari, spordivarustust ning spordirajatisi vastavalt kehtestatud tunni- ja võistlusplaanile;

5.1.4. teha ettepanekuid Spordikooli töökorralduse paremaks toimimiseks ja probleemide lahendamiseks;

5.1.5. lahkuda Spordikoolist omal soovil.

5.2. Spordikooli õpilasel on kohustus:

5.2.1. järgida Spordikooli põhikirja ja täita Spordikooli kodukorda;

5.2.2. osaleda Spordikooli õppe- ja treeningtöös vastavalt tunniplaanile;

5.2.3. hoida heaperemehelikult Spordikooli inventari, varustust ja vara. Õpilase poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (hooldajad) õigusaktidega sätestatud korras;

5.2.4. Spordikoolist lahkumisel tagastada tema käes olev vara või hüvitada see vastavas rahalises väärtuses;

5.2.5. tegema kõik endast oleneva parimate sportlike tulemuste saavutamiseks;

5.2.6. järgida sportliku režiimi ja „fair play”  põhimõtteid, hoiduda käitumisest ja tegevusest, mis on vastuolus spordieetikaga ning mis võib kahjustada treenitust, tervist ja kehalist võimekust;

5.2.7. hoidma Spordikooli head mainet;

5.2.8. võistelda Spordikooli või Spordiklubi nimel;

5.2.9. käia regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seista hea oma tervisliku seisukorra eest.

VI SPORDIKOOLI ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE JA VABASTAMISE ALUSED NING KORD

6.1. Spordikoolis on õppimine tasuline.

6.2. Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad kehtestab Spordiklubi juhatus ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.

6.3. Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:

6.3.1. õppe-treeningtöö maht;

6.3.2. õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;

6.3.3. õppekavale tehtavad halduskulud;

6.3.4. õppekava spetsiifika.

6.4. Spordikooli direktor võib õppemaksu suuruse osas teha soodustusi või vabastada õppemaksust heade õppe- ja sporditöö tulemuste ning majanduslike raskuste korral vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud korrale.

VII SPORDIKOOLI STRUKTUUR, JUHTIMINE JA PERSONAL

7.1. Spordikool on Spordiklubi allüksus. Spordikooli allüksused on spordialade koolid (maadluskool, saalihokikool jt.).

7.2. Spordikooli personali moodustavad direktor, treener-pedagoogid ja teised töötajad. Spordikooli struktuuri ja koosseisu kinnitab Spordiklubi juhatus.

7.3. Spordikooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kodukorra, töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja poolte vahel sõlmitavate lepingutega.

7.4. Spordikooli juhib direktor, kes on Spordikooli esindaja tema töölepingu kehtivusajal talle antud volituste piires. Spordikooli direktori määrab ametisse Spordiklubi juhatus neljaks aastaks, sõlmides temaga tähtajalise töölepingu.

7.5. Spordikooli direktori vastutus, pädevus ja ülesanded:

7.5.1. direktor juhib Spordikooli järgides Spordiklubi üldkoosoleku ja juhatuse seaduslikke korraldusi ja otsuseid;

7.5.2. vastutab ja hoolitseb Spordikooli üldseisundi ja arengu eest ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

7.5.3. esitab Spordiklubi juhatusele kord kvartalis ülevaate õppe-treeningtegevusest;

7.5.4. koostab kodukorra, õppekava(d), tunniplaani, ametijuhendid jt. Spordikooli tegevust korraldavad dokumendid, mille esitab kinnitamiseks Spordiklubi juhatusele;

7.5.5. sõlmib õpilaste või tema seadusliku esindajatega koolituslepingud õppekavaga kehtestatud ulatuses Spordiklubi juhatuse poolt antud volituste piires.

7.6. Spordiklubi juhatus kaasab Spordikooli puudutavate oluliste otsuste tegemisse Spordikooli direktori, treener-pedagoogide esindajad ning lastevanemate esindajad, et tagada Spordikooli õppe-, treening- ja kasvatustegevuse parim toimimine.

VIII SPORDIKOOLI ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE

8.1. Spordikooli dokumentatsiooni peetakse Spordiklubi üldises korras vastavalt Spordiklubi asjaajamiseeskirjale.

8.2. Spordikooli finants-majandusliku tegevuse arvestust ja aruandlust peetakse vastavalt Spordiklubi raamatupidamise sisekorraeeskirjadele, tulude-kulude aruandluse korrale ja teistele Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud kordadele ja eeskirjadele.

8.3. Spordikoolil on oma eelarve, mis on osa Spordiklubi eelarvest.

IX SPORDIKOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1. Spordikool on asutatud määramata tähtajaks. Spordikooli tegevuse lõpetamise otsustab Spordiklubi juhatus.

9.2. Spordikooli tegevuse lõpetamise algatab Spordiklubi juhatus kui:

9.2.1. Spordikoolil puudub kuue kuu jooksul õppekava(de)le registreering EHIS-es;

9.2.2. edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

9.3. Spordikooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele ja personalile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile neli kuud ette.

 

Greaton

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi
Kreutzwaldi 3, Tartu 51006, tel (+372) 731 3900, faks (+372) 731 3910, e-post: sportemu.ee